Видеонаблюдение

В процеса на динамично развитие на технологиите, все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение бяха приоритет за специални обекти, банкови офиси и големи предприятия, но днес те се използват за охрана на училища, жилищни комплекси, болници, хотели, офиси, магазини и др. Във връзка с масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот. Нашата цел е: Да повишим информираността на гражданите относно упражняването на техните права при осъществяване на видеонаблюдение.

 

Въпрос: Видеозаписите от средства за наблюдение представляват ли лични данни?

 

Отговор: Да. Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат “лични данни”, защото чрез тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин.

 

Въпрос: Видеонаблюдението „обработване на лични данни” ли е?

 

Отговор: Да. Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение.

 

Въпрос: Кой има право да извършва видеонаблюдение?

 

Отговор: Право да извършват видеонаблюдение имат:

 

Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност;

Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за изпълнение на своите функции;

Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършено само при наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие.

Въпрос: Имам ли право да бъда информиран/а от администратора за извършваното видеонаблюдение?

 

Отговор: Да. Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.

 

Въпрос: Имат ли право работодателите да извършват видеонаблюдение на работното място на работниците/служителите, с които са в трудови правоотношения?

 

Отговор: Когато целта на видеонаблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, администраторът може да извършва видеозапис чрез средства за наблюдение на своите работници/служители само при наличие на нормативно основание за това или при дадено изрично съгласие от лицата – обект на видеонаблюдението (например чрез клауза в трудовия договор).

 

Въпрос: Имам ли право да възразя срещу осъществявано спрямо мен видеонаблюдение?

 

Отговор: Да. Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъдете записван чрез камери за видеонаблюдение, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

 

Въпрос: Имам ли право на достъп до видеозаписи, отнасящи се до мен, записани с камери за видеонаблюдение?

 

Отговор: Да. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни (вкл. видеозаписи). В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица-обект на видеонаблюдението.

 

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че спрямо собствения ми недвижим имот се извършва видеонаблюдение от камери, разположени в съседен имот с охранителна цел?

 

Отговор: Действията на лицата във връзка с осъществяване на видеозаснемане с охранителна цел са регламентирани в Закона за частната охранителна дейност, като контролът върху дейностите по този закон е възложен на Главна дирекция „Охранителна полиция” и областните дирекции на МВР. Винаги можете да се обърнете към тези структури на МВР.

 

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че спрямо мен се извършва видеонаблюдение, за което не е поискано моето съгласие?

 

Отговор:

 

Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.