Решения и внедряване

● Ние можем да извършим за Вас цялостен мониторинг и анализ за съответствие с изискванията в законодателството във връзка със Закона за защита на личните данни на малки, средни и големи фирми и корпорации в България.
● При анализиране на Вашата дейност Ние използваме Личният подход. При него наш служител може да посети обектите на Вашата дейност на място, да проучи детайлно дейността Ви. 
● Ние ще запознаем с естеството на бизнеса Ви;
● Ще проучим различните категории Лични данни, които се обработват във връзка с Вашата дейност;
● Ще анализираме методиката и начина на съхранение на Лични данни;
● Ще осъществим контакт с Вашите счетоводители, които да ни дадат информация, как те съхраняват и обработват Личните данни на Вашите служители;
● Ние ще изготвим писмен анализ на съществуващото състояние на Вашия бизнес, относно това в каква степен са защитени личните данни във Вашето дружество;
● След проучване на дейността Ви и нужните консултации с Ваши специалисти, ние изготвяме конкретно за Вас всичко необходимо за внедряването на GDPR – политики, регистри, правилници, декларации и всякакви други документи за въвеждане на изискванията и водене на текуща отчетност съгласно GDPR във Вашата организация. В услугата се включва и обучение на Ваш служител за последващо извършване на необходимите периодични дейности, свързани с регламента, след неговото внедряване;
● Актуализиране на документацията съобразно предстоящите задължителни указания и добри практики за защита на личните данни, промените в правото на ЕС и българското законодателство;
● Осигуряване на текущ, единен и цялостен мониторинг;
● Юридическо съдействие и представителство пред субектите на лични данни, надзорни органи и пред съда;
● Консултации, разработване и внедряване на процеси, процедури и политики за постигане и поддържане на съответствие с GDPR и непрекъснатост на процесите за защита на данните.