Абонаментно обслужване

Ние предлагаме надеждно обслужване, коректност, гаранция и спокойствие за работа според изискванията на GDPR.

● GDPR Проучване – при него наш служител може да посети обектите на Вашата дейност на място, да проучи детайлно дейността Ви. Ние ще извършим за Вас цялостен мониторинг и анализ за съответствие с изискванията в законодателството във връзка със Закона за защита на личните данни на малки, средни и големи фирми и корпорации в България.
● Ние ще се запознаем с естеството на бизнеса Ви;
● Ще проучим различните категории Лични данни, които се обработват във връзка с Вашата дейност;
● Ще анализираме методиката и начина на съхранение на Лични данни;
● Ще осъществим контакт с Вашите счетоводители, които да ни дадат информация, как те съхраняват и обработват Личните данни на Вашите служители;
● GDPR Внедряване – след проучване на дейността Ви и нужните консултации с Ваши специалисти, ние изготвяме конкретно за Вас всичко необходимо за внедряването на GDPR – политики, регистри, правилници, декларации и всякакви други документи за въвеждане на изискванията и водене на текуща отчетност съгласно GDPR във Вашата организация. В услугата се включва и обучение на Ваш служител за последващо извършване на необходимите периодични дейности, свързани с регламента, след неговото внедряване (ако обучението се извършва по места, към цената се включват и полагащите се командировъчни и режийни за наш служител);               
● GDPR Абонамент – това е услуга, която Ви предоставяме на базата на годишен абонамент. Извършва се след първоначалното GDPR внедряване. Вместо Вас ние се грижим за периодичното подновяване и актуализиране на текущите документи по GDPR, както и за промените в основните процедури, регистри, политики и др., предизвикани от нормативни изменения или от промени вътре във Вашата организация. Тя включва изготвяне на индивидуални документи за нуждите на Вашия бизнес, като в цената е включено и месечно обслужване, което Ви гарантира спокойствие и сигурност, тъй като при промени в законодателството Вие своевременно ще получите актуализиране на вече изготвения за Вас продукт. Също така Вие ще получавате регулярно и информация, която ще бъде от полза за практическото прилагане на изискванията на Регламент № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR) и Закона за защита на личните данни.