Полезно

GDPR Тест

Бърз и лесен GDPR тест, който ще Ви помогне да прецените прилага ли се спрямо дейността Ви Регламент (ЕС) 2016/679 и …

Защо Ви е необходимо да изпълнявате новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679?

Пет причини от най-важните причини да приведете дейността си в съответствие с новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679…

Какво са лични данни

Въпрос: Какво са лични данни?
Отговор: „лични данни” според в чл. 4,т.1 Регламент (ЕС) 2016/679 означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”)…

Каква е разликата между администратор и обработващ лични данни

Администратор на лични данни е „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или държавна структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни”. Обработващ лични данни е…

Какво е обработка на лични данни

Понятието “обработване на лични данни” е основно понятие използвано в законодателството регламентиращо защитата на личните данни. Поради тази причина в чл. 4,т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679…

Видеонаблюдение

В процеса на динамично развитие на технологиите, все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение бяха приоритет за специални обекти, банкови офиси и

Кой може да копира Вашата лична карта

В процеса на динамично развитие на технологиите, глобализация на икономиката и свободно движение на данните, все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот.

По отношение на кои юридически лице се прилага Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679

Законът за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679 се прилагат при Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други….

Срокове за съхранение на данните

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и последните изменения на Закона за защита на личните данни бяха поставени изисквания по отношение на  сроковете за съхрание на данните

Често задавани въпроси

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 и последните изменения на Закона за защита на личните данни възникнаха множество въпрси …