Кой може да копира Вашата лична карта

В процеса на динамично развитие на технологиите, глобализация на икономиката и свободно движение на данните, все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот. Нашата цел е: Да повишим както информираността на гражданите относно упражняването на техните права при обработването на личните им данни, така и обществената ангажираност и отговорност с оглед предпазване от злоупотреба с лични данни и кражба на самоличност.

 

Въпрос: Данните в личната карта „лични данни” ли са?

 

Отговор: Да. “Лични данни” са, защото чрез тях можете да бъдете идентифициран/а по безспорен начин.

 

Въпрос: Копирането на личната карта „обработване на лични данни” ли е?

 

Отговор: Да. Снемането на копие от лична карта е действие по обработване на лични данни, свързано с тяхното събиране и съхраняване.

 

Въпрос: Кой има право да копира личната карта?

 

Отговор: Само този администратор на лични данни, който има правно основание, регламентирано в нормативен акт.

 

Въпрос: Имам ли право да бъда информиран от администратора защо е необходимо да копира личната ми карта?

 

Отговор: Да. Администраторът на лични данни, преди да копира Вашата лична карта, следва да Ви информира относно:

 

целта на копирането;

получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;

дали е задължително или доброволно копирането;

в случай на отказ какви за последствията за Вас;

за правото на достъп и коригиране на Вашите данни.

Въпрос: Имат ли право банките, нотариусите, застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници да копират личните карти на своите клиенти?

 

Отговор: Да. Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари те са длъжни да идентифицират клиента чрез снемане на копие от лична карта и/или друг официален документ за самоличност.

 

Въпрос: Имат ли право мобилните оператори да копират личните карти на своите клиенти?

 

Отговор: Не, нямат право. Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание до всички мобилни оператори да се преустанови снемането на копие на документи за самоличност на физически лица при сключване на договор за обществена електронна съобщителна услуга, както и да се заличи от приложенията към договорите изискването за снемане на копие от документа за самоличност.

 

Въпрос: Имат ли право работодателите да копират личните карти на работници/служители при възникване на трудово/служебно правоотношение?

 

Отговор: Не. Работодателят няма право да копира личната карта на работника/служителя, а само да запише данните от нея, след което трябва да я върне на притежателят й.

 

Въпрос: Имам ли право да откажа да бъде копирана личната ми карта?

 

Отговор: Да. Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъде копирана Вашата лична карта, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

 

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че неправомерно е копирана моята лична карта?

 

Отговор: Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.