Длъжностно лице

ПРЕДИМСТВАТА НА НАЕМАНЕТО НА ТРЕТО ЛИЦЕ – СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС:

● Получавате независим специалист, който да следи за спазването на всички изработени политики, правила и процедури;
● Получавате професионална помощ в областта на защитата на лични данни;
● Вие ще сте адекватно информирани за задължения по силата на GDPR и на други разпоредби за защитата на данни;
● Персоналът обработващ лични данни ще е обучен и запознат с новите промени в областта на защита на личните данни. Като външно DPO, ние ще следим за добрите практики във Вашата компания. Ще съдействаме при обслужване на запитвания от субектите на данни по въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и упражняването на правата им.
● Регламентът предвижда длъжностно лице по защита на личните данни да имат само определени категории администратори, а именно:
● Публични органи или структури, освен когато става въпрос за съдилища при изпълнение на съдебните им функции;
● Администратори, чиято дейност, поради своето естество, обхват и цели, изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни;
● Администратори, чиито основни   дейности се състоят в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения.