СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Регламент  ЕС 2016/679 постави ред изисквания към администраторите на данни по отношение на обработваните от тях лични данни. В чл. 5 параграф 1 буква „Д” от Регламента е уредено, че данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Това налага по-специално да се гарантира, че срокът, за който личните данни се съхраняват, е ограничен до строг минимум. С цел да се гарантира, че срокът на съхранение на личните данни не е по-дълъг от необходимия, администраторът следва да установи срокове за тяхното изтриване или периодичен преглед.

 Данните трябва да се съхраняват за възможно най-кратко време. Този период разбира се трябва да бъде съобразен с причините, поради които Вашето дружество/организация трябва да обработва данните. При определяне на срока на  срока за съхранение на данните е необходимо да се вземе предвид и релевантното законодателство, уреждащо задължения за съхранение на данните за определен период от врем като например законово уредените срокове за съхранение на документация свързана с трудови правоотношения и изплащане на работна заплата.

Вашето дружество/организация трябва да внимателно да определи срокове за изтриване или преглед на съхранените данни според основанието за всяка отделна обработка, за да не стигне до нарушаване на правилата на регламента, което може да доведе до санкция за Вашето дружество/организация.

По изключение личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период от време, единствено за целите на архивирането от обществен интерес или научни или исторически изследвания. Това може да бъде сторено единствено, при условие че се предприемат подходящи технически и организационни мерки (като анонимност, криптиране и т.н.).

Също така Вашето дружество/организация трябва да бъде сигурно, че данните, които съхранява, са точни и се поддържат актуални.

Пример:

Данните се съхраняват твърде дълго.

Вашето дружество/организация осъществява видеонаблюдение за целите на охрана на имуществото си, но не е определило срок за съхранение на данните съобразно закона. Не е предвидило и процедура да за изтриване на данните. По този начин обработваните данни от видеонаблюдение могат да бъдат съхранявани са срок от по-дълъг от предвидения в закона което би довело до нарушение на разпоредбите на регламента и отговорност за дружеството/организацията.