Какво са лични данни

Понятието „лични данни” е нормативно уредено в чл. 4, т.1 Регламент (ЕС) 2016/679, която гласи: “лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по- специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Понятието за “лични данни” дадено в Регламент (ЕС) 2016/679 е формулирано по общ и абстрактен начин. От една страна този подход цели да осигури максимално широко приложение на разпоредбите на регламента и да даде защита на правата на субектите на данни, но от друга страна така формулираното понятие на практика честно буди въпроси, дали определена информация представлява лични данни или не. Поради тази причина  за всеки отделен случай е необходимо да бъде направена преценка за кумулативното на признаците “всяка информация”, “свързана с физическо лице” и “идетифицируемост”. Важно е да се отбележи, че лични данни могат да бъдат само информация за физическо лице.

За да  илюстрираме по-горе изложеното, изготвихме неизчепателен списък от най-често използваните данни. Списъкът е примерен и неизчерпателен като неговата цел е да даде обща информация и ориентир, коя информация би могла да има характер на лични данни.
Примери за лични данни:
●имена;

●ЕГН;

●адрес;

●номер на телефон;

●имейл адрес;

●месторождение;

●паспортни данни на лицето, номер на картата за самоличност (физическа идентичност);

●данни относно семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност);

●данни относно професионална биография (трудова дейност);

●данни относно здравен статус, психологическо и/или умствено състояние,

●всякакви други медицински данни;

●данни относно расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, всякакви;

●други данни за обществена идентичност;

●данни относно съдебно минало (свидетелство за съдимост);

●данни относно имотно състояние- притежател на движими и недвижими вещи;

●данни относно финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност);

●адрес на интернет протокол (IP);

●идентификационен номер на „бисквитка”;

●рекламния идентификатор на вашия телефон;

●данни от видеонаблюдение.

ВАЖНО: Не винаги, някои от посочените по- горе примери самостоятелно представляват лични данни. В определени случаи изброените примери са лични данни поотделно, а в други- като съвкуност (например имена плюс телефонен номер, плюс имейл) съгласно ППН-01-358/2018г. на Комисията за защита на личните данни.