СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ