ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ЗАПАЗВАНЕТО НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА
June 28, 2018
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ОТЧЕТЕ ПОСТИГНАТОТО ПО ОТНОШЕНИЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЖАЛБИ И ЗАПИТВАНИЯ

На 22 май 2019 г., няколко дни преди първата годишнина от започване прилагането на Регламент (ЕС)2016/679 (GDPR), Европейският комитет за защита на данните направи отчет на постигнатото относно обработването на жалби и запитвания. Още от първия ден на започване прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, в специален „регистър на случаите“ („case register”) на информационната система на вътрешния пазар (IMI), бяха вписани първите трансгранични случаи. Този раздел на IMI служи за обмен на информация по случаи с трансграничен характер в сферата на защитата на личните данни, при които се прилагат заложените в Регламент 2016/679 нови процедури за съгласуване и сътрудничество. Към момента на изготвяне на отчета на Комитета, в този регистър са вписани общо 446 трансгранични случая. 205 от тях са довели до започване на производство от водещ надзорен орган (чл. 56 и чл. 60 от Регламент 2016/679), т.е. стартирана е процедурата „Обслужване от едно гише“. Към момента на изготвяне на отчета са постановени 19 решения на водещ надзорен орган. На национално ниво повечето надзорни органи отчитат увеличение на запитванията и жалбите в сравнение с 2017 г. Над 144 000 запитвания и жалби и над 89 000 уведомления за нарушения на сигурността на данните са регистрирани от надзорните органи на ЕИП през първата година от прилагането на Регламента. Приключените случаи са 63%, а по 37% работата продължава. Въз основа на информацията, подадена от 27 страни, общият брой случаи е 281 088 – 144 376 жалби, 89 271 уведомления за нарушаване на сигурността на данните и 47 441 други случаи. На национално ниво се отчитат според статуса на изпълнението им 62.9% приключени случая, 37% неприключени и 0,1% обжалвани. Увеличаването на броя запитвания и жалби се обяснява с повишаване на осведомеността на физическите лица относно правата им по отношение на защитата на личните данни, както се вижда от изследване на Евробарометър от март 2019 г., в което 67% от анкетираните граждани на ЕС са посочили, че са чували за Регламент 2016/679, a 36% са посочили, че добре знаят за какво се отнася Регламента. Освен това, 57% от анкетираните граждани на ЕС са посочили, че знаят за съществуването на публичeн орган в тяхната държава, отговорен за защитата на правата им относно защитата на личните данни, макар че само 20% да знаят точно коя е тази институция в съответната държава. Този резултат показва увеличение с 20 % в сравнение с резултатите от Евробарометър за 2015 г. Органите по защита на данните на ЕИП отчитат, че макар процедурите за сътрудничество да са надеждни и ефективни, те изискват много време и ресурси − органите трябва да провеждат разследвания, да спазват процедурни правила, да координират и обменят информация с други надзорни органи. Във връзка с отчета за изминалите 12 месеца от започване прилагането на Регламент 2016/679, председателят на Европейския комитет по защита на данните, д-р Андреа Йелинек, заяви: „Това беше предизвикателна първа година, но постигнахме целите, които си поставихме, и възнамеряваме да поддържаме както работата, така и темпото. По-рано тази година Европейският комитет по защита на данните прие своята работна програма за 2019 и 2020 г. Не на последно място, ние искаме да продължим да слушаме и да работим заедно с хората, които могат да ни дадат най-доброто познание за ежедневната практика по обработването на данни. Амбициозна програма, но съм сигурна, че ние, като европейски органи за защита на данните, ще открием все повече и повече синергии, които ще увеличат нашата ефективност.“