ЗАПАЗВАНЕТО НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА

ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ
June 28, 2018
ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
June 28, 2018

СЪВЕТЪТ НА ЕС ПРИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО ЗАПАЗВАНЕТО НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА.

На 27.05.2019 г. Съветът на ЕС прие заключения относно бъдещите стъпки във връзка със запазването на данни от електронните комуникации за целите на борбата с престъпността. В документа се отбелязва, че за да се противодейства ефективно на престъпността в наши дни, е важно доставчиците на услуги да запазват определени данни, освен тези, събирани стриктно за целите на тяхната стопанска дейност, които могат да бъдат разкривани при определени строги условия за целите на борбата с престъпността. Едновременно с това, съгласно тълкувание на Съда на Европейския съюз, запазването на данни може да нарушава основни права на личността и по-специално − правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. През 2014 г. и 2016 г. Съдът на ЕС забрани на ЕС и неговите държави членки да определят правила, които биха довели до общо и неизбирателно запазване на данни. Поради това всички обсъждания на този въпрос се ръководят от това колко е важно да се осигурят ефективни инструменти за борба с престъпността, от една страна, и необходимостта от зачитане на основните права, по-специално правото на неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недискриминация и презумпция за невиновност, от друга страна.

 

В заключението на Съвета на ЕС се подчертава, че „Цел от общ интерес е да се води борба с престъпността, за да се поддържа обществената сигурност и да се обезпечи личната сигурност като предпоставка за гарантиране на основните права. Поради това е целесъобразно да се определят пропорционални, необходими и прозрачни задължения за запазване на данни от страна на телекомуникационните оператори и доставчиците на услуги, за да се отговори на оперативните нужди в областта на правоприлагането. Съветът на ЕС прие заключения относно запазването на данни за целите на борбата с престъпността КЗЛД май-юни 2019 г. 5 СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ да предвиждат достатъчни гаранции за основните права, залегнали в Хартата, по-специално правото на неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недискриминация и презумпция за невиновност“. Безспорно е важно да се гарантира наличност на данните, необходими за провеждането на разследвания в борбата с тежката престъпност, включително тероризма. Съветът на ЕС търси решение на предизвикателствата, произтичащи от липсата на режим за запазване на данни на ниво ЕС. В тази връзка в заключението се посочва, че „че наличието на различни правни норми в областта на запазването на данни може да доведе до ограничения, свързани със сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи при трансгранични случаи.“ Отправя се призив за „мерки за осигуряване на адекватни ресурси на правоприлагащите органи на държавите членки и Европол, …… в т.ч. чрез обединяване на оборудване, засилени партньорства с частния сектор, междуведомствено сътрудничество и по-добър достъп до данни.“ Съветът на ЕС възлага на Европейската комисията да събере допълнителна информация и да организира целеви консултации като част от всеобхватно проучване на възможните решения за запазването на данни, включително разглеждане на възможността за бъдеща законодателна инициатива, като се вземе предвид съдебната практика на национално ниво и на ниво ЕС. Едновременно с това, в своето заключение Съветът подчертава, че за запазването на данните от особено значение са правилата на приложимата към момента Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ePrivacy Directive), реформираната правна рамка на ЕС и по-специално Регламент (ЕС)2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 (Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност), както и текущите преговори по предложението на Комисията за новия Регламент относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (ePrivacy Regulation)